*to, mi*, city of attractive waters - kohigashi*sanshumembo***ryoku

Koto City whole view

iohigashikyo 23 *higashibumatokohigashi*.

kohigashi* 內 kansota*tetsurorosen, yotohigashikyokakukoryoyushoji such as the inclusion JR sum subways, nyohigashikyo*, *so, Imperial Palace, Tokyo clear sky tower (SkyTree®), jinshizehigashikyo*shiama*en, all capital living-in-30 funkanekore 內. muronsakuihigashikyo*koyu*, yokuaruzeshumatsu*kan, kohigashi*tozeichikokotsubenri, district of four of them eight.

*kohigashi*, muronze*koaru*kan, yo*kyojihen, *kagishishuze "*to" the "mi*" sum "city of attractive waters."

Fukagawa, johigashiji* of kohigashi* 內 land part, jiko 戶 jidaii*yame*kaishi*tendoji, jishiimanichiyodaiso*, excursionist ability 夠 enough reception "*to" *soku. The 另 one area, *nambumato*kaiji*, shushogyo, 娛 *wabunkage;geijutsu*hodokoshioichimimatomatendai*rinritsu, *to*rino 夠 one inquiry new generation city "mi*" of descending. chushimbufunkansuitsuzuri綠, kan* "city of attractive waters", it is * 內 soto 哪 ritokai*to*temmishimmatokuukan.

Among charm of "city of attractive waters", saikajo "*to" * "mi*" mato*terihansa, *shakyo*matachowazaiichiki, yoaki 嚐 Koto charm, itochokusetsuhoho*kao 步 line that. jokokoregai, * 內 traffic convenience, muronzetetsuro, aruzerosemmitsushumatoto*tomoeshi, tozebenrikoresen.

kohigashi*matobunka, *toge;geino

Image of culture, traditional arts of Koto City
Yahata, Fukagawa big festival

Fukagawa, johigashiji* of kohigashi* 內 land part, jiko 戶 jidaii*yame*kaishi*tendoji, jishiimanichiyodaiso*, excursionist ability 夠 enough reception "*to" *soku. The oko 戶 era, shinkawaji*yame**shu**mokuzai, warehouse business, yubei**tosho 戶, nenchudaishogishikikeitennyoshinsha*kakumatosai*, *zaigai**ko such as open light, kyuhikiko 戶 shimin*jotohoyu*, jufuntengenko 戶 general public culture. 另 one area, farmland of the johigashiji**jizeko 戶 suburbs, iko 戶 shiminhisagekyokusabiraka, *ze*jiko 戶 kinkoyugammatokokyo*.

toryomeichijidai, kohigashi***dojiwakai*hiaratamezonariihigashikyomatokogyoji*, inichihongendaika*temmitsugi*ryota, tadashidojimata* 歷 *higashidaijifuruiwahigashikyodaikuuosoi*daiwazawainan.

歷 kokagozen*sonkobore*ju, fusho 歷 shidate*koboreoichi*, As for zenji*kodoji, 悻 *matobunkazai 產 shiima*sanraku* 內, jikatsuyu賴*jikyomimmakikaso*, shinsha*kakumatosai*wa*toge;geino (folk art ability), *tokoge;gei, eating and drinking, it is general public culture, zai*go*zentokutochosoku*ten, *shoshiimaten, * 內 ability 夠 kanjuko 戶 jo*, shitachofujomato*ko*kankei*, tafusho*.

tengemmi*matokohigashi*

Image of Koto City to project the future on
*shushu*yakei

I kinnen*, * 內 nambu*kaiji*, *yudaikataten*joji, ka*kan, museum install culture, *yujin*kanaeseimatodaikatashojo, 娛 **hodokoshi, kajoju*gendaikan*keimatodate*so*rakunari, tengenshinjidaimato**, *jinichiukagaitoshi "mi*" mato*soku. *chaku*kaiji*mato "*shushinshijo" start, kajoimagokota*ko*kankei*rakunari, kaiyokeihanutsurimi*mato*ko*kankei***yu增mugen.

kohigashi*kiyuko 戶 jo*, shitachofujototo*toichimen, *yutengenitosakisusumitoshimatomi*ichimen, *shasoutsurikyo*, abusive 步 *chu, certain ability 夠 kanju*chumato*hiwachowa.

City of attractive waters, Koto

Image of city of attractive waters, Koto City
*chukawa, kawakoreeki

kohigashi*jikoi**suiketsu 緣, insuijikyo. ryu*higashiseimatoyuarekawa*gudenkawa, nammemmemmukihigashikyo*, the Lord of jikatsu* 內 sen*kosakumatokawakawawaunkawatoto*chodo* 50 village, kajoshinsuikoentoto*hodokoshi, tsuzuri綠**, reijimmi*toshichushin, *zenkaishinsuiho綠, *temmishin, kan* "city of attractive waters."

shuyougachihiogudenkawamatosuijotomoeshi, rensetsu*sowa*jo, The 另 one area, Fukagawa. johigashiji*matokawakawayufusho*kosen*yu, iyukyakuhisagekyokakushikiyusen**. Of the one for living-in-March, 2013 啟 "*chukawa, kawakoreeki", is kaikantosuiriku*yotomoeshi*shasusumikawamatoki*. muronzekawahansan 步, activity out of 戶, killing time 娛 *, living-in-"city of attractive waters" korechu, *kai*to*gomato*ko*kankei*.